1 -Reduta Jerozolimska (Tucholska)
2 -Obwałowanie Kleszczowe
3 -Górna Śluza


Linia ta zbudowana w latach 1742-56 i rozbudowana we fragmentach w 1790 i 1864 r., po 1888 straciła znaczenie, a w latach 1926-34 częściowo zburzona; do dziś zachowały się tylko reduta Jerozolimska z wałem od strony południowej stykającej się z obwałowaniami powodziowymi. Całość tej linii obwarowań osłaniała od zachodu przedmieście Radoszyn od Fortu Prusy do rzeki w pobliże obwarowań miasta. Linia ta w postaci wału z fosą suchą w dolnej nadrzecznej części wypełniona woda i dwóch samodzielnych dzieł wzmacniających, składa się z trzech części:

  • odcinka wału łączącego z redutą  Jerozolimską, zwany też rogatką Jerozolimską       wewnętrzną z bramą (nie istniejące już dzisiaj i wspomniane w zespole „A”)

  • reduty Jerozolimskiej, zachowanej w postaci znacznie zniekształconej

  • wału łączącego i obwałowań powodziowych – zachowanych.

Reduta Jerozolimska zbudowana prawdopodobnie w latach 1748-51, w 1870-71 wzniesiono wewnątrz baraki lazaretu, a w 1882-83 przystosowano dla baterii artyleryjskiej. Od 1818 użytkowana na cele gospodarcze. Po 2-giej wojnie przebudowana na stadion sportowy z boiskiem. Założona na planie kwadratu /60x70 m/ z narożami zachodnim i wschodnim zaokrąglonymi: pozostałe ostre połączone z wałami łączącymi. Reduta bez kazamatów z wałem ziemnym oskarpowanym murem ceglanym otoczonym fosą z przeciwskarpą ziemną. Główny taras artyleryjski z dwoma mniejszymi był w narożu zachodnim – zewnętrznym. W zachodnim boku reduty brama w postaci przecięcia wału z dojściem przez mostek. Obecnie wały zupełnie zniekształcone i przebudowane na trybuny boiska, a północna i zachodnia skarpa w większości w większości zasłonięte nasypem podwyższonego terenu. Reduta i przyległe fosy użytkowane na ośrodek sportowy z basenem kąpielowym, który zniekształcił przyległą część przeciwskarpy i przedpola.

Wał łączący i obwałowania powodziowe, biegnie od południowego naroża reduty do rzeki przy górnej śluzie przegradzającej rzekę dla stworzenia sztucznego zalewu. Wał ziemny z oskarpowaniem, w wyższej części /przy reducie/ prosty, a w dolnej nad rzeką o narysie kleszczowym z trzema ostrzami. Na każdym z ostrzy platforma dla dział, a w narożach kleszczy 2 śluzy przepustowe umożliwiające przyśpieszenie osuszania sztucznie zalanego przedpola; osłonięty fosą, w partii kleszczowej wypełnione wodą.

Całość zachowana w dobrym stanie.